Przygotowywanie i/lub aktualizowanie opracowań i dokumentów, w tym:

 • wniosków o wydanie pozwoleń/decyzji w zakresie gospodarki odpadami:
 • wniosków o wydanie pozwoleń/decyzji w zakresie wprowadzania gazów i pyłów do powietrza:

- pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,

- zgłoszenie instalacji nie wymagającej pozwolenia,

 • operatów wodno–prawnych,
 • raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko,
 • wniosków o wpis do rejestru GIOŚ dla wprowadzających do obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny, zbierających i prowadzących zakłady przetwarzania ZSEiE,
 • zgłoszeń do Urzędu Marszałkowskiego faktu wprowadzania na rynek opakowań i produktów w opakowaniach,

Opracowanie w imieniu przedsiębiorców dokumentacji sprawozdawczej z zakresu ochrony środowiska, w tym:

 •  półrocznych sprawozdań o zakresie korzystania ze środowiska (naliczanie opłat środowiskowych),
 • zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów,
 • sprawozdań o wysokości opłaty produktowej z tytułu wprowadzanych opakowań i dla ZSEiE,
 • bieżącej ewidencji odpadowej (karty przekazania i ewidencji odpadów)

Specjalistyczne usługi doradcze z zakresu ochrony środowiska, w tym:

 • stała obsługa przedsiębiorstw – tj. przejęcie i pomoc w wypełnianiu obowiązków z zakresu ochrony środowiska, ciążących na przedsiębiorcy,
 • audyty zgodności formalno-prawnej - której celem jest określenie, w jakim stopniu przedsiębiorstwo realizuje obowiązki wynikające z przepisów ochrony środowiska,
 • udział w rozprawach środowiskowych i/lub kontrolach prowadzonych przez uprawnione organy np. WIOŚ, Starostwo itp

Szkolenia dotyczące praktycznego posługiwania się wiedzą z zakresu ochrony środowiska, obejmujące następujące tematy

 • Pozwolenia Środowiskowe,
 • Opłaty za Korzystanie ze Środowiska
 • Gospodarka Odpadami w Przedsiębiorstwie
 • Opłaty Środowiskowe - Warsztaty

 Podejmując decyzję o współpracy z SECURA Sp. z o.o. zyskują Państwo: 

 • gwarancję profesjonalnego przygotowania wniosków o wydanie odpowiednich pozwoleń, zezwoleń oraz innych decyzji administracyjnych,
 • gwarancję kompleksowego realizowania zadań związanych z aktualizowaniem dokumentacji ewidencyjnej, przygotowywaniem cyklicznych sprawozdań oraz naliczaniem różnorodnych form opłat,
 • gwarancję stałego monitoringu przepisów systemu prawnego ochrony środowiska,
 • pełną informację odnośnie uchwalonych oraz projektowanych zmian w przepisach ww. systemu prawnego,
 • kompleksową wiedzę w ramach analizy sytuacji prawno-organizacyjnej firmy w odniesieniu do uchwalonych oraz projektowanych zmian w przepisach ww. systemu prawnego,
 • kompleksową wiedzę w ramach informacji o warunkach i zakresie w jakim są Państwo zobowiązani do przeprowadzenia postępowania dostosowawczego w odniesieniu do uchwalonych lub projektowanych zmian w przepisach ww. systemu prawnego,
 • stałe i profesjonalne wsparcie naszych konsultantów, którzy znając i działając w myśl procedur organizacyjnych, realizowanych w ramach prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej, są merytorycznie przygotowani do opracowywania optymalnych rozwiązań dla Państwa firmy.